fbpx
 x 

Stabil Bryggeolje / Terrasseolje med tjære 10 liter

Stabil Bryggeolje / Terrasseolje med tjære 10 liter
Stabil Bryggeolje / Terrasseolje med tjære 10 liter
Stabil Bryggeolje / Terrasseolje med tjære 10 liter
Produsent Krefting
Stabil Bryggeolje / Terrasseolje er en suveren treimpregneringsolje som er tilsatt farveløs tretjære. Inneholder soppdreper som gjør den ideell for terrassegulv, gjerdestolper, trebåter, brygger og annet treverk som er utsatt for fuktighet.
Kr. 1139,00
På lager. Sendes innen 48 timer
  • Dekkevne: 8-10 m2/liter
  • Tørketid: 12 timer
  • Tørrstoff: ca 38 %

Stabil Bryggeolje / Terrasseolje er en suveren treimpregneringsolje som er tilsatt farveløs tretjære. Inneholder soppdreper som gjør den ideell for terrassegulv, gjerdestolper, trebåter, brygger og annet treverk som er utsatt for fuktighet. Bryggeolje kan blandes i ønsket farge. Spannet må da røres i av og til, under påføring.

Behandling med Stabil bryggeolje har lang holdbarhet, ofte vil det være tilstrekkelig å behandle overflaten annet hvert år.

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefarlig GHS08 Kronisk helsefarlig GHS09 Miljøfare

Varselord: Fare

Faresetninger:

H226 Brannfarlig væske og damp.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

last ned SIKKERHETS datablad2