Salgs og leveringsbetingelser Maxmaling.no

Salgs og leveringsbetingelser Maxmaling.no

Innholdsfortegnelse:

1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelsen
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering m.v.
8. Risikoen for varen
9. Angrerett
10. Undersøkelsesplikt
11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
13. Kjøperens rettigheter ved mangel
14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
15. Garanti
16. Personopplysninger
17. Konfliktløsning

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.

Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

1. Avtalen

Avtalen mellom deg og Maxmaling.no består av opplysningene Maxmaling.no gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene Maxmaling.no har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger
Firmanavn: Maxmaling.no v/Malingskongen AS
Kontaktadresse: Solerødveien 367 A, 3185 Skoppum
E-post: kontakt@maxmaling.no
Telefonnummer: 91 91 0123
Organisasjonsnummer: NO 918 048 723 MVA
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser

Alle priser er inklusiv merverdiavgift. Det er ingen gebyr eller ekstra omkostninger utenom eventuell frakt.

Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, inklusive merverdiavgift og fraktkostnader, samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis på vår nettside før bestilling blir foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen selges uten tillegg av merverdiavgift på varene, men det betales merverdiavgift på frakten. Det tilkommer også ett fortollingsgebyr på 281,-)

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt av Maxmaling.no.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når Maxmaling.no har mottatt din bestilling vil du umiddelbart motta en ordrebekreftelse. Skulle ordrebekreftelsen utebli, kan det være at mailadressen din er blitt skrevet inn feil, send da gjerne en mail til kontakt@maxmaling.no og etterpør ordrebekreftelen.
Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med oss så snart som mulig.

6. Betaling

Vi benytter Klarna Checkout og Vipps som betalingsløsninger, men Maxmaling.no får ingen penger før varene er sendt.

Hos Klarna Checkout kan du betale med bankkort, kredittkort (VISA og Mastercard), faktura eller Klarna konto. Ved betaling med bankkort eller kredittkort hos Klarna vil kjøpesummen belastes kundens konto umiddelbart.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen, utstedt når varen sendes.

Les mer om Klarnas egne brukervilkår her
Les Klarnas personvernerklæring her

Vil du snakke med Klarna sin kundeservice ring tlf: 21 01 89 91 eller mail: info@klarna.no

7. Levering m.v.

Varen på lager vil normalt sendes i løpet av 1-2 virkedager etter at ordren er mottatt. Ordre med bestillingsvarer, sendes så fort varene kommer inn på lager.

Levering av varen skjer ellers på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Maxmaling.no levere varen til deg innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingsdato.

Leveringsstedet er nærmeste post i butikk til din oppgitte adresse, med mindre annet er særskilt avtalt oss imellom.

Uavhentede sendinger:
Hvis en forsendelse ikke blir hentet hos Posten innen 7 dager(eller 14 dager om tiden blir forlenget hos Posten) slik at pakken går i retur, vil kunden bli fakturert alle relle kostnader tilknyttet frakt og returfrakt. Det vil også bli tillagt et håndteringsgebyr pålydende kr. 250,-. Ved å ta kontakt for å få registrert returen som en angrerett, vil gebyret bortfalle, og du vil bare bli belastet 99,- kroner for returen.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når du har motatt varene eller varene er gjort klar for henting. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til
din rådighet, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv (som at den går ut på dato o.l).

9. Angrerett

Maxmaling.no v/Malingskongen ønsker at du skal være 100% fornøyd med dine kjøp. Bestiller du en vare og ser at dette var ikke helt slik du hadde tenkt, har du full returrett i hele 60 dager fra du mottar varene!

N.B! Angreretten gjelder ikke maling, olje, beis eller andre produkter som er spesialblandet i egne fargekoder etter kundens ønske. Dette gjelder også farger som selges som fargeprøver.

For varer som er brukt, skadd, skitne eller på annen måte forringet, mer enn det som er naturlig og nødvendig for å fastslå «varenes art, egenskaper og funksjon», vil du kunne holdes økonomisk ansvarlig for en eventuell verdireduksjon som skyldes din håndtering av varen.

Dersom du ønsker å angre/returnere ditt kjøp innen 60 dager, bruker du:

Angrerettskjema (standardskjema som desverre bare sier 14 dager angrerett, vi har 60 dager)

send en e-post til kontakt@maxmaling.no med de samme opplysningene eller en epost til post@maxmaling.no.

Du kan og bruke Felleseuropeiske Klageportalen for netthandel.

Har du ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom du ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil angrefristen gå ut etter 1 år.

10. Skadet vare – Undersøkelsesplikt av varen ved mottak

Når du mottar varen, MÅ du umiddelbart undersøke om varen er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Produktfeil eller skader som har, eller kan ha oppstått under transport må meldes omgående, og senest 3 dager etter mottak for at varen skal erstattes. Dette gjelder støtskade, frostskade, lekkasje m.m 

Melding om skade sendes på mail til kontakt@maxmaling.no, post@maxmaling.no eller du kan ringe inn på telefon nr. 91 91 0123. Dokumenter med bilde slik at det kommer godt fram hva som er skadet, hvordan varen har vært pakket inn og evt. bilde av skade på ytteremballasjen.

Vi sender normalt ut ny vare omgående.

11. Reklamasjon ved mangel/produktfeil

Dersom du oppdager en mangel/produktfeil ved varen (gjelder ikke transportskade, se punkt 10), må du innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss skriftlig melding om at du vil reklamere. Dette gjøres til Post@maxmaling.no

Du har alltid reklamert tidsnok dersom reklamasjonen skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Reklamasjon må skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Erstatning for feil eller mangler ved leverte varer og evt. følgeskader av dette, begrenser seg oppad til varens verdi.

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom Maxmaling.no ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til ordren, og dette ikke skyldes Maxmaling.no eller forhold på vår side, kan du i
henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.
Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.
Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon. Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.
Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.
Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved mangel.
Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.
Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.
Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Salget kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.
Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger

Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Ved å handle i vår nettbutikk bli du registrert som kunde og kan motta rettet markedsføring i etterkant. Se mer detaljer i personvernerklæringen.

Kundedata/ personopplysninger vil ikke bli delt eller solgt til en ekstern tredjepart. Alle personopplysninger blir oppbevart ihht. norsk lov.

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. 13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.