ProMeister Throttle Body Cleaner 500ml

- 50%

94,-

På lager

Beskrivelse

Rengjøringsspray for forgassere. Rengjøringsmiddel for inn – og utvendig rengjøring av forgassere og ventiler, uten at man trenger å demontere delene. Har høyoppløsende egenskaper, og etterlater ingen rester. Kraftig jetstråle og 360° ventil.

Sikkerhetsinformasjon

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefare GHS08 Kronisk helsefare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335-H336 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1000 g

94,-

På lager