ProMeister Alu-Zinc Spray 500ml

- 50%

119,-

På lager

Beskrivelse

Epoksy-ester-basert aluminiumssinkspray for behandling av galvanisert og ubehandlet stål. Enestående beskyttelse mot katodisk korrosjon. Danner et fleksibelt sinkaluminiumslag. Lett å punktsveise.

Sikkerhetsinformasjon

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefare

Ekstremt brannfarlig aerosol. Trykkbeholder: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Uten tilstrekkelig lufting kan det dannes eksplosive blandinger.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1000 g

119,-

På lager