Osmo Penselrens – 1 liter

199,-

Tomt på lager, men kan bestilles.

Osmo logo

Beskrivelse

Osmo Penselrens er beregnet for rengjøring av pensler, børster og ruller etter påføring av Osmo produkter eller annen løsemiddelbasert olje.
Kan også brukes som tynner for andre løsmiddelbaserte produkter.

Teknisk Datablad Osmo Penselrens.

Sikkerhetsinformasjon

GHS08 Kronisk helsefare

GHS08

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Sikkerhetssetninger P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder
eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P260 Ikke pust inn damp.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

P331 IKKE framkall brekning.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale /
regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1000 g

Merke

Osmo

Osmo er et Tysk firma etablert i 1878 som har produsert beskyttelse for treverk siden 1970-tallet. Utviklet hardvoksoljen sin i 1995. Osmo benytter kun naturlige råvarer, slik at produktene deres er miljøvennlige og behagelige å bruke.
Osmo logo

199,-

Tomt på lager, men kan bestilles.

Osmo logo