x 

Cellulose Tynner Testrosyl 25 liter

Cellulose tynner Testrosyl standard 25 liter
Cellulose Tynner Testrosyl brukes hovedsaklig som vasketynner, men kan brukes som lakktynner til enklere jobber.
Kr. 799,00
Best. vare. 3-6 dagers lev.tid

Cellulose Tynner Testrosyl brukes hovedsaklig som vasketynner, men kan brukes som lakktynner til enklere jobber.

GHS07 Helsefarlig GHS02 Brannfarlig GHS09 Miljøfare GHS08 Kronisk helsefarlig

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 Farlig ved innånding.

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H371 Kan forårsake organskader .

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

last ned SIKKERHETS datablad2